30, 40, 50…100

30 τριάντα triánta
31 τριάντα ένα… 32 τριάντα δύο… triantaéna… triantadío…

40 σαράντα…     41 σαράντα ένα…    42 σαράντα δύο… saránta…    sarantaéna…    sarantadío

50 πενήντα…     51 πενήντα ένα…     52 πενήντα δύο… penínta…   penintaéna…    penintadío

60 εξήντα…       61 εξήντα ένα…     62     εξήντα δύο… eksínta…   eksintaéna…     eksintadío

70 εβδομήντα…  71 εβδομήντα ένα…   72 εβδομήντα δύο… evdomínta… evdomintaéna… evdomintadío...

80 ογδόντα…     81 ογδόντα ένα…     82 ογδόντα δύο… ogdónta…   ogdontaéna…   ogdontadío

90 ενενήντα…    91 ενενήντα ένα…     92 ενενήντα δύο… enenínta…  enenintaéna...  enenintadío..

100 εκατό… ekató…