101, 1.000…1.000.000.000!

101 εκατόν ένα ekatón éna
102 εκατόν δύο… 103 εκατόν τρία…
104 εκατόν τέσσερα…
ekatón dío… ekatón tria… ekatón téssera

200 διακόσια diakóssia
300 τριακόσια triakóssia
400 τετρακόσια tetrakóssia
500 πεντακόσια pentakóssia
600 εξακόσια eksakóssia
700 εφτακόσια eftakóssia
800 οχτακόσια ohtakóssia
900 εννιακόσια eniakóssia
1000 χίλια hília
2.000 δύο χιλιάδες dío hiliádes
1.000.000  ένα εκατομμύριο éna ekatomírio
1.000.000.000 ένα δισεκατομμύριο éna dissekatomírio